Rigorózne konanie

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia sa môžu prihlásiť na rigorózne konanie. Absolventi učiteľských smerov môžu pokračovať v študijnom programe učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy a po jeho absolvovaní získajú titul PaedDr. Absolventi manažérskych alebo ekonomických smerov po absolvovaní rigoróznej skúšky získajú titul PhDr.

Uchádzačom o rigoróznu skúšku z oblasti pedagogiky  môže byť absolvent magisterského študijného programu v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore. Po obhájení rigoróznej práce a vykonaní rigoróznej skúšky sa absolventom udeľuje akademický titul „doktor pedagogiky“ (v skratke „PaedDr“.).

Uchádzačom o rigoróznu skúšku z oblasti manažmentu môže byť absolvent magisterského študijného programu v odbore Ekonómia a manažment, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore. Po obhájení rigoróznej práce a vykonaní rigoróznej skúšky sa absolventom udeľuje akademický titul „doktor filozofie“ (v skratke „PhDr“.)

Rigorózne konanie sa začína podaním prihlášky s prílohami. Pred podaním prihlášky odporúčame konzultovať postup a tému rigoróznej práce s

Ing. Petrom Sklenčárom, PhD., MBA  – tel. 0905 250 818.

Prihlášky môžete podať poštou, alebo emailom.

Odporúčame prihlášku zaslať e-mailom (aj bez podpisu uchádzača). Prihláška na rigoróznu skúšku musí obsahovať:

Prílohy k prihláške:

  • úradne overená alebo oskenovaná kópia vysokoškolského diplomu,
  • overená alebo oskenovaná kópia vysvedčenia o štátnej skúške, resp. oskenovaná kópia vysvedčenia/osvedčenia o štátnej skúške,
  • životopis

Poplatky:

Poplatok za rigorózne konanie PaedDr.:  622,- EUR

Poplatok za rigorózne konanie PhDr.:  650,- EUR

Poplatok za úkony spojené s vydaním diplomu o priznaní titulu PaedDr. resp. PhDr.: 52,00 EUR

Uchádzač podáva prihlášku aj s prílohami mailom na: berova@dti.sk alebo posiela na adresu: 

Vysoká škola DTI
Sládkovičova 533/20
Dubnica nad Váhom
018 41