Doktorandské štúdium

Uchádzačom o doktorandské štúdium môže byť absolvent magisterského študijného programu v odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy,  alebo v príbuznom študijnom odbore. Môžu to byť aj absolventi druhého stupňa inžinierskeho štúdia (platí len pre absolventov fakúlt technického zamerania, ktorí majú ukončené doplňujúce pedagogické štúdium – DPŠ), alebo absolventi príbuzných študijných odborov podľa rozhodnutia rektora. Pedagogická a odborná prax u uchádzačov je vítaná. Po absolvovaní štúdia, vykonaní dizertačnej skúšky a obhájení dizertačnej práce sa absolventom udeľuje akademický titul „philosophiae doctor“ (v skratke „PhD“).

Prijímacie konanie sa začína dňom podania písomnej prihlášky spolu s prílohami. Následne bude uchádzač pozvaný na prijímacie skúšky.

Viac informácií na stránke www.dti.sk – pre uchádzačov