Bakalárske štúdium

Vysoká škola DTI uchádzačom o štúdium ponúka bakalárske štúdium v akreditovaných študijných programoch:

UČITEĽSTVO PRAKTICKEJ PRÍPRAVY
Študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia: denná, externá
Dĺžka štúdia: 3 roky
Školné za semester: denná forma 365 €, externá forma 365 €

UČITEĽSTVO PRAKTICKEJ PRÍPRAVY V EKONOMICKÝCH PREDMETOCH
Študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia: denná, externá
Dĺžka štúdia: denná forma 3 roky, externá forma 4 roky
Školné za semester: denná forma 365 €, externá forma 365 €

MANAŽMENT
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Forma štúdia: denná, externá
Dĺžka štúdia: denná forma 3 roky, externá forma 4 roky
Školné za semester: denná forma 495 €, externá forma 495 €

MANAŽMENT SLUŽIEB V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Forma štúdia: denná, externá
Dĺžka štúdia: denná forma 3 roky, externá forma 4 roky
Školné za semester: denná forma 495 €, externá forma 495 €

Prijímacie konanie prebieha na základe podania prihlášky o štúdium na vysokej škole. Podmienkou prijatia je úplné stredoškolské vzdelanie.

S prihláškou je potrebné zaslať:
– životopis
– overenú kópiu maturitného vysvedčenia 
(tohtoroční maturanti zašlú overenú kópiu maturitného vysvedčenia ihneď po jeho obdržaní)

Termín podania prihlášky: 30. 9. 2024

V prípade záujmu volajte: 0905 250 818

Výber uchádzačov sa robí bez prijímacích skúšok, len na základe výsledkov zo stredoškolského štúdia. Prijatí uchádzači budú oboznámení písomne do 30 dní od zverejneného termínu.

Prihlášku zasiela uchádzač na adresu:

Vysoká škola DTI
Sládkovičova 533/20
Dubnica nad Váhom
018 41

Štúdium bakalárskeho stupňa pripraví absolventa na vykonávanie práce v sfére predmetu štúdia aj v príbuzných odboroch. Zároveň vytvorí predpoklad pre prijatie na druhý stupeň vysokej školy. Absolvent získa titul Bc.  Naša škola poskytuje denné aj externé štúdium v týchto akreditovaných študijných programoch:

  • Učiteľstvo praktickej prípravy,
  • Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch,
  • Manažment,
  • Manažment služieb v automobilovom priemysle.

Učiteľstvo praktickej prípravy. Tento študijný program pripraví absolventa na prácu majstra odbornej prípravy na stredných odborných školách. Okrem toho môže absolvent vykonávať prácu vychovávateľa, asistenta učiteľa a inú činnosť, pri ktorej je potrebné pedagogické vzdelanie. Absolvent získa potrebné vedomosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychológie. Prostredníctvom voliteľných predmetov  v troch odborových blokov sa môže špecializovať na vyučovanie praktickej prípravy v strojárenských, elektrotechnických a ekonomických zameraniach.

Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch. Tento študijný program umožní absolventovi vyučovať tie profesijné praktické predmety, ktoré sú zamerané prevažne na osvojovanie zručností v profesijnom odbore ekonomika. Absolvent je pripravený viesť predovšetkým praktický odborný výcvik pre profesijnú prípravu v oblasti profesijného zamerania na ekonomiku na stredných odborných školách.

Manažment. Absolvent tohto študijného programu získa vzdelanie  na vykonávanie pracovnej pozície junior manažér. Je schopný pracovať v oblasti obchodu, riadenia, plánovania, financií, ľudských zdrojov, marketingu, logistiky a podobne. Počas štúdia získa aj ďalšie informácie a to z oblasti daní, práva, účtovníctva, informatiky a kontroly. Môže sa uplatniť vo všetkých sférach podnikania, vo verejnej aj nevládnej sfére.  

Manažment služieb v automobilovom priemysle. Tento študijný program je určený pre uchádzačov, ktorí  budú pracovať, alebo už pracujú v oblasti služieb spojených s automobilmi. Môžu to byť autoservisy, predajne automobilov, stanice technickej kontroly ale aj v oblasti výroby automobilov, či náhradných dielov. Absolvent tohto študijného programu získa vzdelanie  na vykonávanie pracovnej pozície junior manažér v danej oblasti. Počas štúdia absolvent získa informácie z oblasti riadenia, plánovania, marketingu, logistiky, daní, práva, účtovníctva, informatiky a kontroly.