Magisterské štúdium

Vysoká škola DTI uchádzačom o štúdium ponúka magisterské štúdium v akreditovaných študijných programoch:

UČITEĽSTVO EKONOMICKÝCH PREDMETOV

Študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia: externá
Dĺžka štúdia: externá forma 2 roky
Školné za semester: 566 €

MANAŽMENT
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Forma štúdia: externá
Dĺžka štúdia: externá forma 2,5 roka
Školné za semester: 654 €

Podmienky prijatia uchádzačov na štúdium:

Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa §56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je absolvovanie prvého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe „učiteľstvo praktickej prípravy“ alebo v príbuznom študijnom programe. Základnou podmienkou prijatia na štúdium Manažmentu je absolvovanie prvého stupňa štúdia v príbuznom študijnom programe. Na štúdium budú prijatí uchádzači bez prijímacích skúšok, na základe posúdenia predpokladov uchádzača úspešne absolvovať štúdium v rámci prijímacieho konania.

Prijímacie konanie:

Prijímacie konanie začína dňom podania písomnej prihlášky.
Prijímacie konanie je realizované formou posudzovania podkladov predložených v rámci prihlášky na štúdium.
Pri prijímacom konaní komisia posudzuje doterajšie študijné výsledky uchádzača.

Prihláška na vysokoškolské štúdium musí obsahovať:

– riadne vyplnené tlačivo
– overená kópia vysokoškolského diplomu
(absolventi DTI v Dubnici nad Váhom priložia neoverenú kópiu vysokoškolského diplomu)
– životopis
– overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu (neplatí pre absolventov DTI).

Termín podania prihlášky: 30. 9. 2024
V prípade záujmu volajte: 0905 250 818

Prijímacie konanie je bez poplatku. Výber uchádzačov sa robí bez prijímacích skúšok, len na základe výsledkov zo stredoškolského štúdia. Prijatí uchádzači budú oboznámení písomne do 30 dní od zverejneného termínu.

Prihlášku zasiela uchádzač na adresu:

Vysoká škola DTI
Sládkovičova 533/20
Dubnica nad Váhom
018 41

Štúdium magisterského stupňa pripraví absolventa na vykonávanie práce v sfére predmetu štúdia aj v príbuzných odboroch. Zároveň vytvorí predpoklad na rigoróne konanie a pre prijatie na tretí stupeň vysokej školy. Absolvent získa titul Mgr.  Naša škola poskytuje denné aj externé štúdium v týchto akreditovaných študijných programoch:

  • Učiteľstvo ekonomických predmetov
  • Manažment

Učiteľstvo ekonomických predmetov.  Tento študijný program umožňuje rozšíriť poznatky aj vzdelanie absolventom programu Učiteľstvo praktickej prípravy, Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch a iných príbuzných študijných programov. Zároveň je určený pre absolventov iných vysokých škôl ekonomického, alebo manažérskeho zamerania, ktorí majú ambíciu vyučovať ekonomické predmety na stredných školách. Absolvent tohto študijného programu disponuje okrem vedomostí zo svojej odborovej špecializácie aj poznatkami z teórie odborného vzdelávania, didaktiky ekonomických predmetov, metodológie vedy a pedagogického výskumu.

Manažment. Absolvent tohto študijného programu získa vzdelanie  na vykonávanie manažérskej pracovnej pozície. Je schopný pracovať v oblasti obchodu, riadenia, plánovania, financií, ľudských zdrojov, marketingu, logistiky a podobne. Počas štúdia získa aj ďalšie informácie a to z oblasti daní, práva, účtovníctva, informatiky a kontroly. Môže sa uplatniť vo všetkých sférach podnikania, vo verejnej aj nevládnej sfére.